Emakina Group halfjaarresultaten 2020: bedrijfsopbrengsten en marge stijgen door internationale activiteit, Impact COVID-19 onder controle

Emakina Group halfjaarresultaten 2020: bedrijfsopbrengsten en marge stijgen door internationale activiteit, Impact COVID-19 onder controle

Inkomsten: 48.769 KEUR (+ 3%), EBITDA: 3.502 KEUR (+ 27%)

EMBARGO : 17H40 CET

Persbericht - Bevoorrechte en gereglementeerde informatie –
Vrije vertaling van de oorspronkelijke officiële tekst in het Frans

Brussel – Emakina Group (Euronext Growth Brussels : ALEMK) publiceert vandaag zijn halfjaarresultaten voor 2020.

1. Kerncijfers eerste halfjaar 2020
 

In KEUR

H1 2020

H1 2019

Wijziging

Inkomsten

48.769

47.425

+ 3%

Bedrijfswinst (EBITDA)

3.502

2.751

+ 27%

Operationele marge %

7,2%

5,8%

 

Resultaat vóór belastingen

298

-49

347

Nettoresultaat

23

-32

+ 55

 

2. Opvallende feiten eerste halfjaar 2020

a) Impact van de COVID-19-pandemie

Zoals aangekondigd begin juni 2020 is de financiële impact van de COVID-19-pandemie over het eerste halfjaar 2020 onder controle gebleven.

Vier factoren hebben daartoe bijgedragen: (i) het goede eerste kwartaal van 2020, (ii) de internationale groei van de activiteiten, (iii) de genomen bewarende maatregelen om de kosten tijdelijk te verminderen in de meest getroffen gebieden en (iv) de openstelling van bijkomende kredietlijnen. Het management heeft de marges en de cashflow van groep optimaal gevrijwaard.

Tot op vandaag blijft het maken van financiële vooruitzichten voor het tweede halfjaar 2020 moeilijk. Ze hangen sterk af van de gezondheidsaspecten van de crisis en de algemene economische situatie.

Toch blijft het management bij zijn verwachting dat de impact op de geconsolideerde jaarinkomsten in 2020 tot één cijfer beperkt blijft in vergelijking met 2019, rekening houdend met de werkomvang van de lopende projecten en de commerciële indicatoren. Krachtige videoconferentie- en online samenwerkingstools hebben gezorgd voor continuïteit en kwalitatieve dienstverlening, ondanks de inperkingsmaatregelen.

b) Internationalisatie en overnames

Tijdens het eerste halfjaar 2020 kwam de internationale expansie in een versnelling.
De buitenlandse inkomsten vertegenwoordigen nu 66% van het halfjaarlijkse geconsolideerde bedrijfsresultaat tegenover 62% in dezelfde periode vorig jaar. Die tendens wordt gedragen door goede zakelijke resultaten in Centraal-Europa, Azië en Nederland, meer bepaald op het vlak van e-commerce. Emakina is nu actief in 16 landen en 3 continenten.

De internationalisatie van de activiteiten van de groep zal zich in de volgende maanden verder doorzetten dankzij de commerciële projecten in uitvoering en de strategie van externe groei. Die blijft een prioriteit voor het management en de actuele context biedt interessante concrete mogelijkheden.   

c) Talenten

Het hele managementteam zet zich in voor het beheer van het menselijk kapitaal in deze bijzondere tijden van ‘social distancing’. Het team houdt eraan om alle talenten uitdrukkelijk te bedanken in deze moeilijke periode.

Een goed beheer van het menselijke kapitaal is primordiaal en de ware sluitsteen van het succes van de groep. De directie was in het eerste halfjaar van 2020 extra aandachtig voor het welzijn van de medewerkers. Er werd geïnvesteerd in beschermingsmateriaal en performante videoconferentie- en online samenwerkingstools. Zo kon men intern én met de klanten kwalitatief samenwerken, ondanks de COVID-19-pandemie. Maatregelen rond telewerk en bescherming hebben in sterke mate gezorgd voor de beperking van de besmetting binnen de groep. 

d) Nieuwe klanten

In 2020 kozen een reeks nieuwe binnen- en buitenlandse klanten een agentschap van Emakina Group als partner voor hun digitale transformatie.

Enkele voorbeelden: Aurep, Beaulieu, Bestseller, Bugaboo, Constellium, DGZ, Faces, Full Life, Givaudan, Goody, Hartlauer, Hudson, Joolz, Mise au Green, Rotra, Swedish Pension Office, Tory Burch, Union Mart, Visit Qatar, Yves Saint Laurent en Walibi.

e) Nieuwe activiteiten

Tijdens het eerste halfjaar 2020 en binnen de context gemarkeerd door de COVID-19-pandemie heeft de groep de ontwikkeling van zijn e-commerce-diensten versneld. Dat vertaalde zich in de bouw van meerdere online verkoopplatformen waardoor de klanten hun activiteiten konden blijven verderzetten.

Technologische ecosystemen worden meer en meer complex en Emakina Group wil zijn klanten zo goed mogelijk begeleiden bij hun keuzes. Hierbij wordt rekening gehouden met hun specifieke behoeften, maar ook met hun verwachtingen omtrent het niveau van integratie, connectiviteit, hosting en mogelijke evolutie. Dankzij de verschillende technologische partnerschappen van de laatste jaren heeft de groep nu een ruim aanbod van oplossingen.

f) Integratie en processen

In de eerste helft van 2020 heeft Emakina Group zijn investeringen voor integratie en synergieën binnen zijn netwerk verdergezet. Alle Belgische entiteiten zullen begin 2021 overschakelen op het nieuwe gecentraliseerde projectbeheerplatform in combinatie met de nieuwe versie van het ERP-systeem. De implementatie van die platformen bij de belangrijkste operationele entiteiten van de groep vormt een reëel competitief voordeel omdat die leidt tot een hogere efficiëntie in de samenwerking en bij de aflevering. Daarom is het van belang om op dat niveau een ambitieus beleid te blijven voeren.

g) Partnerschappen

De commerciële partnerschappen van Emakina Group blijven de klanten het voordeel bieden van een ruime geografische dekking én sterke lokale knowhow. 

h) Prijzen en awards

In het eerste halfjaar van 2020 ontving Emakina Group verschillende internationale prijzen. 
Naast de Webby Award voor 'Best Association Website' met World Press Photo won het 'Best in Category' Horizon Awards met de website van Olympique de Marseille en met de videocampagne voor SBAB bank. Met Bardahl, Courir, Courrèges, Dugas en opnieuw World Press Photo haalde de groep Gold Horizon Awards binnen voor 'Best website', 'Best video' en 'Best e-commerce' projecten.

Daarnaast won Emakina met de website pmi.com samen met Philip Morris International ook een Gold Communicator en een Gold DotComm Award, plus vier Vega Awards. Een tweede project met PMI, de website "Unsmoke Your World" kaapte ook prijzen weg op de Vega, Communicator en DotComm Awards, in de categorieën UX, UI, copywriting en creativiteit.

3. Algemene opmerkingen

Groei van de activiteiten

In het eerste halfjaar van 2020 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 48.769.421 EUR tegenover 47.425.059 EUR in dezelfde periode van 2019, d.i. een toename van 2,8% (idem bij constante perimeter).

Zoals eerder aangegeven versnelt de internationale expansie. De inkomsten uit het buitenland vertegenwoordigen nu 66% van de geconsolideerde halfjaarlijkse inkomsten van 2020 tegenover 62% in dezelfde periode van 2019. Dat komt deels door de impact van COVID-19 in België en vooral door de aanhoudende groei van de activiteiten in Centraal-Europa, Azië en Nederland, meer bepaald op het vlak van e-commerce.

Emakina was het eerste kwartaal van 2020 sterk begonnen met een geconsolideerd bedrijfsresultaat van bijna 26 miljoen euro in lijn met het begrotingstraject. De context van de COVID-19-pandemie heeft niettemin gewogen op het niveau van de inkomsten in het tweede kwartaal van 2020. Dat heeft zich vertaald in een resultaat van 23 miljoen euro, door het uitstellen of annuleren van een aantal projecten.

Hogere operationele prestaties (EBITDA)

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 3.502.205 EUR (idem bij constante perimeter) over de eerste helft van 2020 tegenover 2.750.789 EUR in dezelfde periode in 2019. Dit betekent een stijging in absolute waarde van 27,3%. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten stijgt de EBITDA van 5,8% naar 7,2% (idem bij constante perimeter) tussen de eerste helft van 2019 en 2020.

Ondanks de impact van de pandemie vanaf het tweede kwartaal in 2020, werd een zeer goed prestatieniveau behouden over het hele eerste halfjaar van 2020 in vergelijking met 2019.
Dat is te danken aan goed draaiende zaken in het eerste kwartaal van 2020 in combinatie met (i) de bewarende maatregelen voor een tijdelijke kostenverlaging (ii) een optimalisering van het productiebeheer en (iii) de beheersing van de verkoopprijzen. Bovendien hebben de videoconferentie- en online samenwerkingstools voor efficiëntie en een kwalitatief hoogwaardige productie gezorgd, ondanks de inperkingsmaatregelen.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening onder controle en positief nettoresultaat

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (455.285 EUR) over de eerste helft van 2020 daalt met 10,5% tegenover dezelfde periode in 2019 (508.782 EUR). Dat is te verklaren (i) door een positieve evolutie van de operationele rentabiliteit, (ii) door een financieel resultaat onder controle gecompenseerd en (iii) door de lasten van waardeverminderingen op commerciële handelsvorderingen omwille van het faillissement van een klant.

Het niveau van de nettowinst (23.040 EUR) is te verklaren door de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, door een beperkt niet-recurrent bedrijfsresultaat van -157.728 EUR vooral gerelateerd aan een reorganisatieprogramma, en door een fiscale last onder controle.

Deze nettowinst laat de groep toe het niveau van zijn eigen vermogen te behouden.

4. Financiële situatie

Op 30 juni 2020 blijft de financiële situatie groep gezond.
Dit is te danken aan een hogere EBITDA, een positieve nettowinst, een stabiel eigen vermogen, een schuldgraad onder controle en de beschikbaarheid van aangepaste kredietlijnen. In het kader van de steunmaatregelen door de overheid, werden er proactief nieuwe kredietlijnen onderhandeld en de afbetalingen van de langetermijnschulden werden preventief uitgesteld tot eind 2020. De behoefte aan bedrijfskapitaal en meer in het bijzonder de vervaldagenbalans zijn een aandachtspunt dat continu door de directie wordt opgevolgd.

5. Vooruitzichten voor 2020

Ondanks de zeer onzekere context blijft het management van Emakina Group - zoals in juni 2020 aangekondigd - op basis van de huidige commerciële indicatoren en de bestaande consolidatiekring bij zijn vooruitzicht om een geconsolideerd bedrijfsresultaat van één cijfer neer te zetten voor heel 2020, in vergelijking met 2019.

6. Verklaring van de bestuurders

De raad van bestuur verklaart dat, voor zover geweten, de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2020 werden opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen en dat deze een betrouwbaar beeld schetsen van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van Emakina Group. Het halfjaarlijks financieel verslag omvat een nauwgezette toelichting bij de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

7. Varia

Verslag van de commissaris

De commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het halfjaarlijks verslag geen belangrijke correcties behoeven.

Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers in de bijlage werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen. De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het halfjaarlijks verslag van 2020.

Ter herinnering, de verplichte systematische afschrijving van goodwill over een periode van 10 jaar (opgenomen in de financiële kosten en opgelegd door de Belgische boekhoudwetgeving) weegt aanzienlijk door op de geconsolideerde nettowinst van de groep.

Financiële agenda

  • Persbericht over de jaarresultaten 2020: 26 maart 2021            
  • Jaarverslag 2020: 1 april 2021
  • Algemene aandeelhoudersvergadering 2021: 22 april 2021

---

De volledige gereglementeerde informatie is conform de Euronext Growth Brussels-reglementering opgenomen in het halfjaarlijks financieel verslag 2020 van Emakina Group. Dit is beschikbaar op de website www.emakina.group, in de rubriek “Investor Relations”.

Contacteer ons
Karim Chouikri Chief Executive Officer, Emakina Group
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Karim Chouikri Chief Executive Officer, Emakina Group
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België