Resultaten 2015 Emakina: zeer sterke prestatie

Stijging van Inkomsten met 25% tot 70.340 KEUR, en groei van het EBIDTA met 50% tot 6.070 KEUR

 

Gereglementeerde informatie – vrije vertaling van de originele Franse tekst.
Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten bekend voor 2015.

Karim Chouikri en Brice Le Blévennec, co-CEO's van Emakina Group:
"De groep noteert een forse stijging van haar resultaten in 2015 met een groei van 25% van haar inkomsten, plus een nieuwe toename van de operationele marge met bijna 150 basispunten. Deze prestatie wordt gedragen door een sterke commerciële dynamiek bij alle teams van de groep"

1. Kerncijfers

In KEUR

2014

2015

Wijziging

Inkomsten

56.136

70.340

25,3%

                  Organische groei

10,7%

20,6%

 

Bedrijfswinst (EBITDA)

4.053

6.070

49,8%

                  Organische groei

25,4%

35,3%

 

Operationele marge

7,2%

8,6%

 

Resultaat vóór belastingen

-62

1.952

+ 2.014 KEUR

Nettoresultaat

-853

1.147

+ 2.000 KEUR

Karim Chouikri en Brice Le Blévennec, co-CEO's van Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK)

" De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) kent een opmerkelijke groei van 50% en bedraagt 6.070 KEUR. Dit komt door een efficiëntere en beter aangepaste inzet van middelen op afroep, een betere kostenbeheersing en de hogere synergie tussen de verschillende entiteiten van de groep. Onze internationale expansie zet zich verder met 57% aan inkomsten die buiten België werden gerealiseerd."

Wij houden eraan om al onze klanten te bedanken voor hun vertrouwen, alsook onze 700 medewerkers voor hun uitstekende bijdrage.”

Frédéric Desonnay, CFO Emakina Group voegt toe:

"De verbetering van de marges sinds drie jaar is het resultaat van belangrijke inspanningen op intern niveau door onze managers. Zij hebben de kosten kunnen beheersen, talent optimaal ingezet en de juiste technologische keuzes gemaakt. Hierbij konden zij rekenen op de steun van onze aandeelhouders, onze bankiers, en niet te vergeten, de inzet van onze financiële en administratieve teams."

2. Opvallende feiten in 2015

 a)    New business

In 2015 hebben nieuwe binnen- en buitenlandse klanten een agentschap van Emakina als partner gekozen: Enkele voorbeelden hiervan zijn: AstraZeneca, Bosch Siemens, Celio, Carré de l'Habitat, Cofely (Engie), Crea Geneve, Crédit Mutuel Arkéa, De Lijn, European Defense Agency, Floris van Bommel, Generali, Goodman, Greentube, Hypo NÖ, Jimmy Choo, Kenwood, Kiala (UPS), Lola & Lisa, Markafoni, Melexis, Merck, Merkur Markt (REWE), Vecos, WE Fashion en merken van de groep Ales, zoals Caron, Lierac en Phyto.

b)    Synergiën

Alle entiteiten van de groep hebben verder samengewerkt aan verschillende klantenprojecten. Zo konden zij uitgebreid hun eigen knowhow delen, hun beschikbare middelen en specifieke technologieën inzetten.

c)     Talenten

Getalenteerde medewerkers zijn een fundamentele troef voor Emakina. De groep stelt alles in het werk om mensen met uitzonderlijke capaciteiten aan te trekken en te ontwikkelen. Bij Emakina Group ontwikkelt het talent zich ten volle: het contact met collega's en klanten, het opleidingsaanbod of de deelname aan programma's voor onderzoek en ontwikkeling zorgen daarvoor.

d)    Overnames

In september 2015 verwierf Emakina 100% van het kapitaal van het Oostenrijkse digitale agentschap  diamond:dogs. Het heeft 80 medewerkers en kantoren in Wenen, Zurich, Salzburg en Zagreb. Met de overname van diamond:dogs kan Emakina zijn positie in centraal Europa versterken.

Na afsluiting van het boekjaar heeft Emakina 100% van het kapitaal overgenomen van het Zweedse digitale agentschap Dempsey met 15 medewerkers, dat in Stockholm is gevestigd. Dit ligt in de lijn van het commerciële partnerschap dat de groep in 2013 heeft afgesloten. Emakina versterkt door deze operatie zijn aanwezigheid in de noordelijke landen.                                                                                                                                  

e)    Partnerschappen

In 2015 heeft Emakina Group de samenwerking met zijn partners verdergezet. Klanten van Emakina genieten zo het voordeel van een geografische uitgestrektheid en kunnen rekenen op lokale knowhow.

De digitale agentschappen  Asiance (Korea) en Bubblegum (Spanje) werden in 2015 partners. Zij vervoegen de agency-partners Domino (Italië), Metia (UK, USA en Singapore), Piramit (Turkije) en SinnerSchrader (Duitsland).

f)     Lancering EMAKINA / Things

Emakina innoveert met de creatie van een nieuw expertisecenter met deskundigen op het gebied van internet-of-things (IoT). In een wereld die steeds meer is geconnecteerd biedt dit domein enorm veel mogelijkheden voor het realiseren van unieke, creatieve ervaringen. Zo gaan merken een band aan met hun publiek en verbetert het klantenengagement.

g)    Brand Experience Score©

Emakina onthulde een nieuwe aanpak voor merkenbeheer, ‘brand experiences’, met een originele methode en indicator voor merkenbeheer. Via de Brand Experience Score©, worden merken uit de cosmeticasector, vrouwenmode, hobby, vrije tijd en tuinieren onderzocht en vergeleken.

3. Algemene opmerkingen

Sterke stijging van de bedrijfsopbrengsten

In 2015 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 70.340.217 EUR tegenover 56.135.588 EUR in 2014, d.i. een toename van 25,3% (+20,6% bij constante perimeter).

Geografisch gezien vertegenwoordigt het klantenaandeel "buiten België" 57% van het totale geconsolideerde bedrijfsresultaat van 2015 tegenover 50% het jaar ervoor.

De bedrijfsopbrengsten gerealiseerd in België stijgen in 2015 met 7%.

Ter herinnering, de overname in september 2015 van de communicatiegroep diamond:dogs met vestigingen in Wenen, Salzburg, Zurich en Zagreb, alsook de overname in januari 2016 van het agentschap Dempsey uit Stockholm zijn een bijkomend voorbeeld van de wil van Emakina om uitgebreid aanwezig te zijn op het Europese grondgebied, om zo het best zijn internationale klanten te bedienen.

EBITDA neemt toe met 50%

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 6.069.790 EUR (5.485.000 EUR bij constante perimeter) in 2015 tegenover 4.053.307 EUR in 2014. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten stijgt de EBITDA van 7,2% naar 8,6% (8,1% bij constante perimeter) tussen 2014 en 2015.

Deze positieve evolutie van de operationele marge is vooral het resultaat van een betere besteding van de middelen, samen met een kostenbeheersing in de lijn van wat al sinds 2013 te zien was.

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) neemt fors toe in de lijn met de EBITDA. Dit is het gevolg van een beperkte stijging van de afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en van het financieel resultaat in 2015 tegenover dat van 2014.

 Positief nettoresultaat van 2.792.412 EUR vóór en 1.147.177 EUR na afschrijvingen op goodwill

Het nettoresultaat van het eerste semester van 2015 (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) stijgt met 2.026.138 EUR. Dit wordt verklaard door de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, door het uitblijven van een uitzonderlijk resultaat in 2015 tegenover vorig jaar en door een beperkte evolutie van de belastinglasten.

De afschrijvingen op de consolidatieverschillen (opgelegd door de Belgische boekhoudnormen) hebben een negatieve impact op het nettoresultaat van de onderneming van 1.645.235 EUR in 2015 tegenover 1.619.758 EUR in 2014. Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht systematische afschrijvingen oplegt, weegt zwaar door op het geconsolideerd nettoresultaat.

4. Financiële situatie

In 2015 is de financiële situatie van de groep versterkt dankzij een schuldgraad in lijn met de groei van de groep, een lagere behoefte aan bedrijfskapitaal met positief effect op de geldmiddelen en de beschikbaarheid van aangepaste kredietlijnen.

5. Vooruitzichten voor 2016

Het management van Emakina Group verwacht in 2016 een organische omzetgroei met één cijfer op basis van de huidige commerciële situatie.

6. Verklaring van de bestuurders

De Raad van Bestuur verklaart dat, voor zover geweten, de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten per 31 december 2015 zijn opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen en dat zij een betrouwbaar beeld schetsen van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van de groep Emakina. Het financieel jaarverslag omvat een nauwgezette toelichting bij de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

7. Varia

a)    Verslag van de Commissaris

De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het bericht geen belangrijke correctties behoeven.

b)    Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen (o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill). De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het jaarverslag van 2015.

c)     Agenda 2016 voor de aandeelhouders

1 april:                      Jaarverslag 2015 (brochure);

22 april:                    Algemene aandeelhoudersvergadering;

16 september:         Publicatie van de halfjaarlijkse resultaten 2016.

GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2015 - EMAKINA GROUP 

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) *

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

70.340.217

56.135.588

50.117.336

Omzet

67.561.421

53.444.947

48.680.249

Wijziging in de projecten in uitvoering

-436.797

51.959

298.779

Geproduceerde vaste activa

102.199

129.698

110.489

Andere bedrijfsopbrengsten

3.113.394

2.508.984

1.027.819

BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN)

-64.270.428

-52.082.281

-47.060.983

Aankoop van goederen en diensten verbonden aan de verkoop

-33.621.620

-26.665.481

-24.146.466

Personeelskosten

-30.458.796

-25.272.915

-23.048.167

Andere bedrijfskosten

-190.011

-143.885

133.650

BEDRIJFSWINST (VOOR AFSCHRIJVINGEN) = EBITDA

6.069.790

4.053.307

3.056.353

AFSCHRIJVINGEN EN R&D

-1.898.211

-1.692.033

-1.340.574

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

-1.367.209

-1.560.223

-1.370.127

Waardeverminderingen op commerciële handelsvorderingen

-503.482

-131.810

24.553

Voorzieningen voor risico’s en kosten

-27.520

0

5.000

BEDRIJFSWINST

4.171.579

2.361.274

1.715.779

FINANCIEEL RESULTAAT

-599.806

-460.281

81.283

Financiële opbrengsten

238.706

261.454

754.798

Financiële kosten

-838.513

-721.735

-673.515

WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR AFSCHRIJVINGEN / CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

3.571.772

1.900.993

1.797.062

AFSCHRIJVINGEN OP GOODWILL**

-1.645.235

-1.619.758

-1.028.432

WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

1.926.537

281.235

768.630

UITZONDERLIJK RESULTAAT

25.576

-343.151

-43.782

WINST VOOR BELASTINGEN

1.952.113

-61.916

724.848

UITGESTELDE BELASTINGEN

-74.957

-61.467

-11.193

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

-729.979

-730.101

-550.762

AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE VENNOOTSCHAP WAAROP DE VERMOGENSBELASTING WERD TOEGEPAST (WINST)

0

0

-14.326

NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN / CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

2.792.412

766.274

1.176.999

NETTOWINST

1.147.177

-853.484

148.567

A. Aandeel van derden

 

590.055

278.666

193.264

B. Aandeel van de groep

557.122

-1.132.150

-44.697

 

GEGEVENS PER AANDEEL

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

AANTAL AANDELEN

3.893.353

3.844.061

3.844.061

AANTAL AANDELEN EN WARRANTS

3.931.293

3.941.781

3.995.211

RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING / AANDEEL (in EUR)

0,4948

0,0732

0,1999

RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)

0,4899

0,0713

0,1924

AANDEEL VAN DE GROEP  / AANDEEL (in EUR)

0,1431

-0,2945

-0,0116

AANDEEL VAN DE GROEP  / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)

0,1417

-0,2872

-0,0112

NETTOWINST / AANDEEL (in EUR)

0,2947

-0,2220

0,0386

NETTOWINST / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)

0,2918

-0,2165

0,0372

 

 

ACTIVA (EUR) *

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

12.922.391

10.176.906

11.171.038

Oprichtingskosten

141.733

195.055

297.600

Immateriële vaste activa

1.829.716

2.063.497

2.038.425

Consolidatieverschillen

9.621.685

6.582.723

7.084.341

Materiële vaste activa

1.069.198

1.028.533

1.484.521

Financiële vaste activa

260.059

307.098

266.151

VLOTTENDE ACTIVA

28.822.802

24.759.590

22.450.532

Voorraden en bestellingen in uitvoering

2.818.607

3.255.404

4.486.882

Uitgestelde belastingen

0

79.136

93.041

Vorderingen op ten hoogste één jaar

20.560.092

18.474.777

13.845.816

Geldbeleggingen

65.935

314.201

305.890

Liquide middelen

4.314.371

2.044.869

2.863.659

Overlopende rekeningen

1.063.797

591.203

855.244

TOTAAL DER ACTIVA

41.745.193

34.936.496

33.621.570

 

 

 

 

PASSIVA (EUR) *

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

 

 

 

 

EIGEN VERMOGEN

10.116.550

9.135.600

10.266.607

BELANGEN VAN DERDEN

760.445

670.127

338.629

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

105.310

0

0

UITGESTELDE BELASTINGEN EN BRONNEN VAN BELASTINGLATENTIES

7.889

12.068

44.645

SCHULDEN

30.754.999

25.118.701

22.971.689

Schulden op meer dan één jaar

2.515.600

1.470.618

2.186.146

Schulden op ten hoogste één jaar

27.610.416

23.206.853

20.243.085

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

1.513.116

1.320.845

889.396

Financiële schulden

3.148.934

4.788.341

6.148.109

Handelsschulden

7.040.325

4.690.241

3.964.507

Ontvangen vooruitbetalingen

6.245.727

5.400.122

3.420.199

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

5.520.916

5.233.689

4.443.701

Overige schulden

4.141.398

1.773.615

1.377.173

Overlopende rekeningen

628.983

441.230

542.458

TOTAAL DER PASSIVA

41.745.193

34.936.496

 33.621.570

* Opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen.

**   Conform  de  evaluatieregels  werden  de  consolidatieverschillen  (of  de  goodwill)  afgeschreven  op  8  jaar,  los  van  elke mogelijke meerwaarde overeenkomstig de Belgische  boekhoudkundige normen.

 - - -

 In overeenstemming met de reglementeringen van Alternext Brussel is dit jaarlijkse bericht facultatief.
De publicatie van het financiële jaarverslag 2015 van Emakina Group volgt hierna.
Het jaarverslag bevat de gereglementeerde informatie en is, conform de wettelijke bepalingen ter zake, vanaf 1 april  2016 beschikbaar op de website www.emakina.com (rubriek “Financial – Reports”.)

Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België