Resultaten 2018 Emakina Group: aanhoudende groei van activiteiten en stijgende operationele marge

Resultaten 2018 Emakina Group: aanhoudende groei van activiteiten en stijgende operationele marge

Inkomsten: 92.390 KEUR (+15,0%) EBITDA: 6.107 KEUR (+ 6,6%)

Bevoorrechte en gereglementeerde informatie –
Vrije vertaling van de oorspronkelijke officiële tekst in het Frans


BRUSSEL, 29 MAART 2019 (EMBARGO tot 17.40 uur CET) – Emakina Group (Euronext Growth Brussels: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten bekend voor 2018.

1. Kerncijfers

In KEUR

2018

2017

Wijziging

Inkomsten

92.390

80.305

+15,0%

Bedrijfswinst (EBITDA)

6.107

5.727

+6,6%

Operationele marge %

6,7%

7,1%

 

Resultaat vóór belastingen

1.093

1.239

-146

Nettoresultaat

57

32

+25

2. Opvallende feiten in 2018

a) Nieuwe klanten

In 2018 hebben een reeks nieuwe binnen- en buitenlandse klanten een agentschap van Emakina Group als partner gekozen.

Enkele voorbeelden: Arçelik, ATPS, Bardahl, Beko, Brady Seton, Comdata Group, Ecco, Fermacell, Frankstahl, Groupe Descamps, Hema, Hutchison 3G, Kastner & Öhler, KitchenAid, Longchamp, LuLu Hypermarkets, Micromania-Zing, Omron, Pierre Hardy, REWE/Öcard.

b) Nieuwe overnames

In februari 2018 verwierf Emakina Group 100% van het kapitaal van het New Yorkse agentschap Karbyn, met een tiental medewerkers, via zijn dochteronderneming The Reference in Gent, België. Hiermee zet het zijn Amerikaanse groeiambities kracht bij. De overname creëert ook nieuwe kansen om internationale klanten aan te trekken. De waarde van de transactie zal worden gebaseerd op de operationele resultaten die gedurende de vijf eerste jaren worden geboekt.

In maart 2018 nam Emakina Group 100% van de aandelen over van WittyCommerce, via zijn Turkse dochter Emakina.TR in Izmir. Hiermee bevestigt de groep verder zijn ambitie in de regio.

Ter herinnering, de 30 experts van WittyCommerce delen al sinds 2016 hun ruime ervaring met Emakina in digitale strategie en in het ontwikkelen van e-commerce-websites, door een commercieel partnerschap. De waarde van de transactie zal worden gebaseerd op de operationele resultaten die gedurende de vijf eerste jaren worden geboekt.

c) Internationalisatie

Geografisch gezien stijgt de omzet ‘buiten België’ met ruim 18,5% in 2018 en deze vertegenwoordigt nu 63% van de geconsolideerde inkomsten, tegenover 61% in 2017.

Deze tendens versnelt nog door het expansiebeleid van de groep, meer bepaald in Turkije en de VAE, waar in 2019 het ‘Headquarter’ voor Azië zal worden gevestigd. Het nieuwe agentschap in New York is een bijkomend voorbeeld van de internationale ambities van de groep.

d) Integratie en processen

In 2018 heeft Emakina Group de investeringen verdergezet voor betere integratie en synergieën binnen zijn netwerk. Dit gebeurde in het bijzonder in Nederland, waar het nieuwe gecentraliseerde projectbeheerplatform aan het einde van het jaar wordt in gebruik genomen, in combinatie met een nieuwe versie van het ERP-systeem. Daarna wordt dit geheel uitgerold binnen de volledige groep.

In deze context blijft Emakina Group haar teams versterken. Het organiseert ook regelmatig coördinatie- en opleidingsbijeenkomsten, om te garanderen dat de beste werkwijzen worden gedeeld. Ten slotte hebben de teams van Emakina grote inspanningen geleverd om hun processen in overeenstemming te brengen met de nieuwe AVG-regels, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

e) Talenten

Talentenbeheer blijft een belangrijk element voor het succes van de groep.

Met meer dan 900 medewerkers blijft het voor het management van Emakina de hoogste prioriteit om de beste krachten aan te trekken en hen te begeleiden in de uitbouw van hun loopbaan. Daarbij bewaakt de groep het delicate evenwicht tussen de door de klanten gewenste vaardigheden, de technologische evolutie en de noodzakelijke beheersing van de kosten

f) Partnerschappen

De commerciële partnerschappen van Emakina Group blijven de klanten het voordeel bieden van een ruime geografische dekking én sterke lokale knowhow. Het betreft: Air (België), Asiance (Zuid-Korea, Japan), Bubblegum (Spanje), Domino (Italië), Metia (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Singapore), Portalgrup (Turkije), en SinnerSchrader (Duitsland).

g) Prijzen en internationale Awards

In 2018 ontving Emakina maar dan 30 belangrijke prijzen (SIA, AVA, Best of Web, Communicator, W3, SWEDMA, Technology Partner Awards…) voor uiteenlopende projecten van web building, e-commerce, gebruikerservaringen, motion, design, content en creativiteit, integratie van platformen, wat de kwaliteit van zijn prestaties onderstreept.

3. Algemene opmerkingen

Aanhoudende groei van de activiteiten, globaal en bij constante perimetea

In 2018 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 92.389.601 EUR tegenover 80.304.612 EUR in 2017, d.i. een toename van 15,0% (+13,0% bij constante perimeter). Dit komt vooral door een groei van de activiteiten 'buiten België' met 18,5%.

Bijna 7% stijging van de operationele prestaties (EBITDA)

De geconsolideerde bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 6.107.455 EUR (6.314.831 EUR bij constante perimeter) in 2018 tegenover 5.726.817 EUR in 2017, een stijging met 6,6% in absolute waarde (+10,3% bij constante perimeter).

In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten daalt de EBITDA van 7,1% naar 6,7% (7,0% bij constante perimeter) tussen 2017 en 2018.

Deze evolutie van de operationele rentabiliteit wordt onder meer verklaard door een behoud van de verkoopprijzen, een betere bezettingsgraad, grotere productie-efficiëntie en een goed bedwongen kostenstructuur.

Licht gestegen winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, positief nettoresultaat

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen bedraagt 1.383.048 EUR in 2018.

Deze stijging van 1% tegenover 2017 is te verklaren door (i) de evolutie van de operationele prestaties, (ii) de stijging van de afschrijvingen op de consolidatieverschillen ('goodwill') verbonden aan de externe groeistrategie van de groep en door (iii) de daling van het financieel resultaat door de waardedaling van de Turkse lira.

De nettowinst (56.727 EUR) in 2018 is toe te schrijven aan de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening en niet-recurrente kosten verbonden aan commerciële geschillen, gedeeltelijk gecompenseerd door een lagere fiscale druk. Deze nettowinst laat de groep toe zijn eigen vermogen te behouden.

Ter herinnering, de afschrijvingen op de consolidatieverschillen (goodwill) (opgelegd door de Belgische boekhoudnormen) hebben een negatief effect op het nettoresultaat van de onderneming van 2.553.237 EUR in 2018 tegenover 2.390.944 EUR in 2017, gezien de wijzigingen aan de consolidatiekring van de groep. Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht systematische afschrijvingen oplegt (geboekt onder financiële kosten), weegt zwaar door op het geconsolideerd nettoresultaat.

4. Financiële situatie

In 2018 is de financiële draagkracht sterk gebleven dankzij een positief nettoresultaat, een schuldgraad in lijn met de internationaliseringsstrategie van de groep, en de beschikbaarheid van kredietlijnen aangepast aan de ontwikkeling van de activiteiten. Hierbij moet worden benadrukt dat de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt beheerst in een context van groei ondersteund door de activiteiten.

5. Gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen te vermelden na afsluiting van het boekjaar.

6. Vooruitzichten voor 2019

Het management van Emakina Group verwacht in 2019 een stijging van het geconsolideerd bedrijfsresultaat van de groep met één cijfer, op basis van de huidige commerciële situatie en de bestaande consolidatiekring.

7. Verklaring van de bestuurders

De Raad van Bestuur verklaart dat de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten op 31 december 2018 voor zover geweten zijn opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen.

Ze verklaart ook dat zij een betrouwbaar beeld schetsen van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van de groep. Het financieel jaarverslag omvat een nauwgezette toelichting bij de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

8. Varia

Verslag van de Commissaris

De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het jaarverslag geen belangrijke correcties behoeven.

Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen (o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill).De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het jaarverslag van 2018.

Agenda 2019 voor de aandeelhouders

1 april 2019: Jaarverslag 2018 (brochure)

23 april 2019: Algemene aandeelhoudersvergadering

27 september 2019: Publicatie van de halfjaarlijkse resultaten 2019

 

- - -

CONTACT

Karim Chouikri              Chief Executive Officer           +32(0)2 400 40 75        [email protected]

Frédéric Desonnay        Chief Financial Officer            +32(0)2 788 79 26        [email protected]

Luc Malcorps                Director of Media Relations     +32(0)2 788 79 73        [email protected]

 

Emakina Group

Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België

BTW BE 0464.812.221 -
ISIN BE 0003843605

- - -

GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2018 - EMAKINA GROUP NV

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) *

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

92.389.601

80.304.612

77.339.180

Omzet

91.972.627

75.916.133

73.987.356

Wijziging in de projecten in uitvoering

-1.451.203

1.210.431

656.683

Geproduceerde vaste activa

439.660

999.717

149.075

Andere bedrijfsopbrengsten

1.428.517

2.178.331

2.546.066

BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN)

-86.282.146

-74.577.795

-71.938.696

Aankoop van goederen en diensten verbonden aan de verkoop

-39.612.198

-34.115.576

-33.845.013

Personeelskosten

-46.357.109

-40.302.954

-37.913.614

Andere bedrijfskosten

-312.839

-159.265

-180.069

BEDRIJFSWINST (VOOR AFSCHRIJVINGEN) = EBITDA

6.107.455

5.726.817

5.400.484

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

-1.637.892

-1.581.827

-1.408.302

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

-1.729.416

-1.438.455

-1.400.682

Waardeverminderingen op commerciële handelsvorderingen

12.948

-58.166

-1.230

Voorzieningen voor risico’s en kosten

78.576

-85.206

-6.390

BEDRIJFSWINST

4.469.563

4.144.990

3.992.182

FINANCIEEL RESULTAAT

-533.278

-378.316

-98.864

Financiële opbrengsten

1.375.494

778.476

633.775

Financiële kosten

-1.908.772

-1.156.792

-732.639

WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
VOOR AFSCHRIJVINGEN OP CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

3.936.285

3.766.674

3.893.318

 AFSCHRIJVINGEN OP CONSOLIDATIEVERSCHILLEN**   

-2.553.237

-2.390.944

-1.944.636

WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

1.383.048

1.375.730

1.948.683

NIET-RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN/-KOSTEN

-289.816

-136.583

63.351

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN

1.093.232

1.239.147

2.012.033

UITGESTELDE BELASTINGEN

970

970

5.465

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

1.037.475

-1.207.911

-867.078

 AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ONDERNEMINGEN
 WAAROP DE VERMOGENSMUTATIE IS TOEGEPAST

0

0

0

 NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN/    
 CONSOLIDATIEVERSCHILLEN   

2.609.964

2.423.150

3.095.055

NETTORESULTAAT

56.727

32.206

1.150.420

A. Aandeel van derden

137.169

143.388

431.757

B. Aandeel van de groep

-80.442

-111.182

718.663

 

 GEGEVENS PER AANDEEL    

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

AANTAL AANDELEN

3.893.353

3.893.353

3.893.353

RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING/ AANDEEL
(in EUR)

0,3552

0,3534

0,5005

AANDEEL VAN DE GROEP/ AANDEEL (in EUR)

-0,0207

-0,0286

0,1846

NETTOWINST/ AANDEEL (in EUR)

0,0146

0,0083

0,2955

 

ACTIVA (EUR) *

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

       

VASTE ACTIVA

20.593.604

17.471.191

15.290.743

Oprichtingskosten

152.331

175.937

88.410

Immateriële vaste activa

2.606.863

2.344.601

1.697.932

Consolidatieverschillen

15.088.160

12.578.751

11.917.967

Materiële vaste activa

2.234.953

1.828.617

1.289.929

Financiële vaste activa

511.297

543.285

296.505

VLOTTENDE ACTIVA

28.970.708

30.541.335

29.528.681

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3.379.452

4.835.151

3.479.708

Vorderingen op ten hoogste één jaar

19.371.195

21.131.512

21.921.645

Geldbeleggingen

584.780

238.980

339.422

Liquide middelen

3.846.013

3.003.982

2.331.209

Overlopende rekeningen

1.789.268

1.331.710

1.456.697

TOTAAL DER ACTIVA

49.564.312

48.012.526

44.819.424

       

PASSIVA (EUR) *

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

       

EIGEN VERMOGEN

10.542.268

10.729.513

10.735.919

BELANGEN VAN DERDEN

343.303

287.513

1.012.558

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

230.105

196.906

111.700

UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGLATENTIES

485

1.455

2.425

SCHULDEN

38.448.151

36.797.139

32.956.822

Schulden op meer dan één jaar

3.677.227

3.766.343

3.822.243

Schulden op ten hoogste één jaar

34.388.316

32.509.046

28.895.668

    Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

2.173.540

1.715.265

1.463.613

     Financiële schulden

8.910.004

7.462.653

6.182.009

     Handelsschulden

6.144.366

7.698.382

5.630.216

     Ontvangen vooruitbetalingen

4.308.187

5.135.502

5.623.111

     Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

7.645.266

6.837.322

5.843.238

     Overige schulden

5.206.953

3.659.922

4.153.481

Overlopende rekeningen

382.608

521.750

238.911

TOTAAL DER PASSIVA

49.564.312

48.012.526

44.819.424

* Opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen.

** Conform de evaluatieregels werden de consolidatieverschillen (of de goodwill) afgeschreven op 8 jaar, los van elke mogelijke meerwaarde overeenkomstig de Belgische boekhoudkundige normen.

In overeenstemming met de reglementeringen van Euronext Growth Brussels is dit jaarlijkse bericht facultatief. De publicatie van het financiële jaarverslag 2018 van Emakina Group volgt hierna. Het jaarverslag bevat de gereglementeerde informatie en is, conform de wettelijke bepalingen ter zake, vanaf 1 april 2019 beschikbaar op de website www.emakina.com  (rubriek 'Financial – Reports www.emakina.com/financial').

Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België