Jaarresultaten 2020: Emakina houdt groeikoers aan en versterkt zijn marges

Jaarresultaten 2020: Emakina houdt groeikoers aan en versterkt zijn marges

Toenemende internationale expansie en stijgend e-commerce-succes; inkomsten: 99.005 KEUR, + 2,5%; EBITDA: 7.783 KEUR, + 32,3%

Bevoorrechte en gereglementeerde informatie - Vrije vertaling van de oorspronkelijke officiële tekst in het Frans - Embargo 17H40

Emakina Group (Euronext Growth Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten bekend voor 2020. De geconsolideerde inkomsten bedroegen 99.004.614 EUR, een stijging met 2,5% bij constante perimeter. Het effect van de pandemie liet zich voelen in het tweede en derde kwartaal, maar dankzij de sterke stijging van de verkoop aan het einde van het jaar werd de groei gehandhaafd.

De internationale expansie neemt verder toe: inkomsten buiten België vertegenwoordigen 70% van de geconsolideerde inkomsten. Het bedrijf is een van de toonaangevende groepen van onafhankelijke digitale agentschappen, aanwezig in 17 landen op 3 continenten. De EBITDA bedroeg 7.783.355 EUR, een stijging van 32,3%. De operationele marge steeg van 6,1% naar 7,9%, terwijl de courante winst vóór belastingen 2.217.959 EUR bedraagt, een stijging met 76,6%.

1. Kerncijfers van 2020

In KEUR

2020

2019

Wijziging

Inkomsten

99.005

96.618

+ 2,5%

Bedrijfswinst (EBITDA)

7.783

5.881

+ 32,3%

Operationele marge %

7,9%

6,1%

 

Resultaat vóór belastingen

1.483

235

+1.248

Nettoresultaat

662

-71

+ 733

2. Opvallende feiten in 2020

a) Impact van de COVID-19-pandemie

Zoals aangekondigd is de financiële impact van de COVID-19-pandemie op de prestaties in 2020 onder controle gebleven. Vier factoren hebben daartoe bijgedragen: (i) de internationale groei van activiteiten door het aanbod van e-commerce-diensten, (ii) de genomen bewarende maatregelen om de kosten tijdelijk te verminderen in de meest getroffen gebieden, (iii) de openstelling van bijkomende kredietlijnen en (iv) een strikte opvolging van de behoefte aan bedrijfskapitaal. Het management is erin geslaagd om eind 2020 de groei te behouden en de marges en de cashflow optimaal te versterken.

De impact van de pandemie werd vooral gevoeld in het tweede en derde kwartaal van het jaar. Tegen het einde van het jaar kwam de verkoop echter weer op gang. Hierdoor werd over heel 2020 een inkomstengroei behouden van 2,5% tegenover 2019.

Het vermogen tot herstel heeft eveneens het gebruik gestimuleerd van performante tools voor videoconferentie en samenwerking. Dit zorgde voor continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening, ondanks de inperkingsmaatregelen.

b) Internationalisatie en overnames

In 2020, kwam de internationale expansie in een versnelling. De inkomsten buiten België vertegenwoordigen nu 70% van het jaarlijks geconsolideerd bedrijfsresultaat, tegenover 63% in dezelfde periode vorig jaar. Die evolutie wordt gedragen door goede zakelijke resultaten in Centraal-Europa, in Azië en in Nederland, meer bepaald op het vlak van e-commerce. Emakina is nu actief in 17 landen en 3 continenten.

De internationalisatie van de activiteiten van de groep zal zich in de volgende maanden verder doorzetten. Na de opening in 2020 van een kantoor in Qatar (Doha), Riyad (Saoedi-Arabië) en Pune (India), heeft Emakina begin 2021 het proces opgestart om twee nieuwe kantoren te openen, in Londen en in München. Zo kan het zijn internationale klanten nog beter begeleiden en potentiële nieuwe klanten aantrekken. Tot slot blijft de buitenlandse groei een prioriteit van het management en de huidige context biedt hiertoe tal van opportuniteiten.

c) Menselijk kapitaal en productie

In deze bijzondere tijden van COVID-19 en ‘social distancing’ besteedde het management extra aandacht aan het welzijn van zijn medewerkers. Voor de productie heeft de ‘Global-One-Team’-strategie haar relevantie aangetoond.

Gelukkig biedt de vaccinatiecampagne nu reële perspectieven om uit deze crisis te komen. Er werd geïnvesteerd in beschermingsmateriaal, psychologische bijstand en performante videoconferentie- en online samenwerkingstools. Zo kon men ondanks de pandemie intern én met de klanten kwalitatief samenwerken en de kwaliteit van de interacties bewaren. Maatregelen rond telewerk en bescherming hebben in sterke mate mogelijke besmetting binnen de groep beperkt.

Door de situatie rond de coronacrisis heeft Emakina zijn 'Global One Team Delivery' benadering versterkt, die al enkele jaren gebruikelijk was bij de productie. Hierbij worden de beste talenten en de beste technologie-experten aangetrokken, waar zij zich ook bevinden in de wereld. Zo bieden we de klanten de beste gebruikerservaring bij onze oplossingen. Intense synergieën tussen de verschillende entiteiten en locaties maken elk belangrijk succes mogelijk bij een aanbesteding of een goed uitgevoerd project. Dat proces vereist performante interne tools, maar ook een sterk samenwerkingsmodel en een eensgezinde 'One Team'-mentaliteit.

Het management houdt eraan om alle medewerkers uitdrukkelijk te bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan de resultaten van de groep.

d) Nieuwe klanten

In 2020 kozen een reeks nieuwe binnen- en buitenlandse bedrijven een agentschap van Emakina Group als partner voor hun digitale transformatie.

Enkele voorbeelden: Ahold Delhaize, Armor-Lux, Aurep, Beaulieu, Bestseller, Bugaboo, Cape Union Mart, Constellium, Crate & Barrel and Maison du Monde for Majid Al Futtaim, DGZ, Faces, Full Life, Givaudan, Goody Kitchen, Graff, Harman, Hartlauer, Hudson, Joolz, Mise au Green, Picture, Prénatal, Rotra, Solis, Swedish Pension Office, Tata Steel, Tory Burch, Under Armour GCC, Visit Qatar, Walibi, en Yves Saint Laurent.

e) Nieuwe activiteiten en technologische partnerschappen

Tijdens 2020 en binnen de context die sterk werd bepaald door de COVID-19-pandemie heeft de groep de ontwikkeling van zijn e-commerce-diensten versneld. Dat vertaalde zich in de implementatie van meerdere online verkoopplatformen, waardoor klanten hun activiteiten konden verderzetten.

Technologische ecosystemen zijn meer en meer complex en onderling verbonden. Emakina Group wil zijn klanten hierbij zo goed mogelijk begeleiden bij het maken van keuzes. Het houdt daarbij rekening met hun specifieke behoeften, maar ook met hun verwachtingen omtrent het niveau van integratie, connectiviteit, hosting en mogelijke evolutie. Dankzij de verschillende technologische partnerschappen van de laatste jaren heeft de groep nu een ruim aanbod aan oplossingen voor zijn klanten.

f) Integratie en processen

In 2020 zette Emakina Group zijn investeringen verder voor integratie van beheerplatformen binnen zijn netwerk. Alle Belgische entiteiten zijn begin 2021 met succes overgeschakeld op het nieuwe gecentraliseerde projectbeheerplatform in combinatie met de nieuwe versie van het ERP-systeem. De uitrol van die centrale platformen doorheen de groep blijft prioritair. Zo komt de organisatie we tot een grotere samenwerking en meer productiviteit.

g) Commerciële partnerschappen

De commerciële partnerschappen van Emakina Group blijven de klanten het voordeel bieden van een ruime geografische dekking én sterke lokale knowhow.

h) Prijzen en awards

In de loop van 2020 ontving Emakina Group verschillende internationale prijzen.
Naast de Webby Award voor 'Best Association Website' met World Press Photo won de groep 'Best in Category' Horizon Awards met de website van Olympique de Marseille en met de videocampagne voor SBAB bank. Met Bardahl, Courir, Courrèges, Dugas en opnieuw World Press Photo haalde de groep ook Gold Horizon Awards binnen voor 'Beste website', 'Beste video' en 'Beste e-commerce'-project. 

De groep ontving eveneens twee prijzen voor zijn positie als ‘Salesforce Trailblazer’: de ‘Middle East Rising Star Award’ met Emakina.AE en de ‘Middle East Top Partner Initiative Award’ met het agentschap Cloudworks.

3. Algemene opmerkingen

Groei van de activiteiten

In 2020 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 99.004.614 EUR tegenover 96.618.148 EUR in 2019, d.i. een toename van 2,5% (idem bij constante perimeter). 

Zoals eerder aangegeven versnelt de internationale expansie. De inkomsten uit het buitenland vertegenwoordigen nu 70% van de geconsolideerde inkomsten van 2020 tegenover 63% in 2019. Dat komt door een meer uitgesproken COVID-19-impact in België en vooral door de aanhoudende groei van de activiteiten in Centraal-Europa, in Azië en in Nederland, meer bepaald op het vlak van e-commerce.

Sterk stijgende operationele prestaties (EBITDA)

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 7.783.355 EUR (idem bij constante perimeter) in 2020 tegenover 5.881.414 EUR in 2019. dit betekent een stijging in absolute waarde van 32,3%. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten stijgt de EBITDA van 6,1% naar 7,9% (idem bij constante perimeter) tussen 2019 en 2020.

Ondanks de impact van de pandemie in het tweede en derde kwartaal van 2020, konden de operationele prestaties over heel 2020 in belangrijke mate worden versterkt. Dat is te danken aan goede zakelijke resultaten in het eerste en het laatste kwartaal van 2020 in combinatie met (i) de bewarende maatregelen voor tijdelijke kostenverlagingen, (ii) een optimalisering van het productiebeheer in een context van concurrentiële druk en (iii) de beheersing van de personeelskosten.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening en nettowinst stijgen fors

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen (2.217.959 EUR) in 2020 is gestegen met 76,6% tegenover 2019 (1.256.070 EUR). Dat is te verklaren door een zeer gunstige evolutie van de operationele rentabiliteit, samen met een financieel resultaat onder controle, rekening houdend met de beheersing van schuldenlast en het valutabeheer.

Het niveau van de nettowinst (662.237 EUR) is te danken aan (i) de verhoging van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, (ii) een niet-recurrent bedrijfsresultaat (-735.123 EUR) gerelateerd aan waardeverminderingen op commerciële handelsvorderingen (524.080 EUR) en aan een reorganisatieprogramma, en (iii) een toename van de fiscale last omwille van de goede werking van de operationele rentabiliteit.

Deze nettowinst laat de groep toe zijn eigen vermogen te versterken.

4. Financiële situatie

Eind 2020 is de financiële gezondheid van de groep verder toegenomen
Dat is te danken aan de hogere EBITDA, een positieve nettowinst, de verhoging van het eigen vermogen, een behoefte aan bedrijfskapitaal onder controle, een lagere schuldgraad en de beschikbaarheid van aangepaste kredietlijnen.

5. Vooruitzichten voor 2021

Door de voortdurende pandemie en trage vaccinatiecampagne blijft er nog enige onzekerheid. Op basis van de huidige commerciële indicatoren en de bestaande consolidatiekring verwacht het management van Emakina Group toch een stijging met één cijfer van zijn verkoopresultaten voor heel 2021.

6. Verklaring van de bestuurders

De raad van bestuur verklaart dat, voor zover geweten, de verkorte geconsolideerde financiële staten op 31 december 2020 werden opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen en dat deze een betrouwbaar beeld schetsen van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van Emakina Group. Het financieel jaarverslag omvat een nauwgezette toelichting bij de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

7. Varia

Verslag van de Commissaris

De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het jaarverslag geen belangrijke correcties behoeven.

Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers in de bijlage werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen. De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het jaarverslag van 2020.

Ter herinnering, de verplichte systematische afschrijving van goodwill over een periode van 10 jaar (opgenomen in de financiële kosten en opgelegd door de Belgische boekhoudwetgeving) weegt aanzienlijk door op de geconsolideerde nettowinst van de groep.

Agenda voor de aandeelhouders

  • 1 april 2021:                     jaarverslag 2020 (brochure)
  • 22 april 2021:                   algemene aandeelhoudersvergadering
  • 24 september 2021:         publicatie van de halfjaarlijkse resultaten 2021

De volledige gereglementeerde informatie is conform de Euronext Growth Brussels-reglementering opgenomen in het jaarverslag 2020 van Emakina Group. Dat is vanaf 1 april 2021 beschikbaar op de website  www.emakina.group, in de rubriek "Investor Relations".
---

GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2020 - EMAKINA GROUP NV

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) *

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

99.004.614

96.618.148

92.389.601

Omzet

96.587.019

92.485.616

91.972.627

Wijziging in de projecten in uitvoering

-798.814

1.317.713

-1.451.203

Geproduceerde vaste activa

804.843

1.228.745

439.660

Andere bedrijfsopbrengsten

2.411.566

1.586.074

1.428.517

BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN)

-91.221.259

-90.736.734

-86.282.146

Aankoop van goederen en diensten verbonden aan de verkoop

-39.429.940

-40.311.250

-39.612.198

Personeelskosten

-51.574.638

-50.118.578

-46.357.109

Andere bedrijfskosten

-216.681

-306.907

-312.839

BEDRIJFSWINST (VOOR AFSCHRIJVINGEN) = EBITDA

7.783.355

5.881.414

6.107.455

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

-2.292.616

-1.995.269

-1.637.892

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

-2.289.110

-1.830.219

-1.729.416

Waardeverminderingen op commerciële handelsvorderingen

-5.206

-155.455

12.948

Voorzieningen voor risico’s en kosten

1.700

-9.595

78.576

BEDRIJFSWINST

5.490.739

3.886.145

4.469.563

FINANCIEEL RESULTAAT

-1.099.104

-779.502

-533.278

Financiële opbrengsten

2.750.876

636.275

1.375.494

Financiële kosten

-3.849.980

-1.415.777

-1.908.772

WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VÓÓR AFSCHRIJVINGEN OP CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

4.391.635

3.106.643

3.936.285

AFSCHRIJVINGEN OP GOODWILL**

-2.173.675

-1.850.573

-2.553.237

WINST DE UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

2.217.959

1.256.070

1.383.048

NIET-RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN/-KOSTEN

-735.123

-1.020.792

-289.816

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN

1.482.837

235.278

1.093.232

UITGESTELDE BELASTINGEN

0

485

970

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

-820.600

-307.028

-1.037.475

AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ONDERNEMINGEN WAAROP DE VERMOGENSMUTATIE IS TOEGEPAST

0

0

0

NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN OP CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

2.835.912

1.779.308

2.609.964

NETTORESULTAAT

662.237

-71.265

56.727

A. Aandeel van derden

295.343

152.933

137.169

B. Aandeel van de groep

366.894

-224.198

-80.442

 

 

 

 

GEGEVENS PER AANDEEL   

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

AANTAL AANDELEN

3.893.353

3.893.353

3.893.353

RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING/ AANDEEL (in EUR)

0,5697

0,3226

0,3552

AANDEEL VAN DE GROEP/ AANDEEL (in EUR)

0,0942

-0,0576

-0,0207

NETTOWINST/ AANDEEL (in EUR)

0,1701

-0,0183

0,0146

 

ACTIVA (EUR) *

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

VASTE ACTIVA

20.508.937

21.721.511

20.593.604

Oprichtingskosten

627.554

137.936

152.331

Immateriële vaste activa

3.501.392

3.532.425

2.606.863

Consolidatieverschillen

13.431.798

14.912.079

15.088.160

Materiële vaste activa

2.370.007

2.562.913

2.234.953

Financiële vaste activa

578.186

576.158

511.297

VLOTTENDE ACTIVA

35.991.448

31.407.847

28.970.708

Voorraden en bestellingen in uitvoering

2.754.648

4.682.577

3.379.452

Uitgestelde belastingen

0

0

0

Vorderingen op ten hoogste één jaar

21.384.328

20.875.917

19.371.195

Geldbeleggingen

5.617

8.761

584.780

Liquide middelen

10.085.904

3.824.864

3.846.013

Overlopende rekeningen

1.760.951

2.015.728

1.789.268

TOTAAL DER ACTIVA

56.500.385

53.129.358

49.564.312

PASSIVA (EUR) *

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

EIGEN VERMOGEN

10.224.759

10.082.940

10.542.268

BELANGEN VAN DERDEN

646.853

377.994

343.303

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

137.225

161.700

230.105

UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGLATENTIES

0

0

485

SCHULDEN

45.491.548

42.506.725

38.448.151

Schulden op meer dan één jaar

4.671.572

4.257.722

3.677.227

Schulden op ten hoogste één jaar

40.352.377

37.958.605

34.388.316

    Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

2.415.256

2.340.100

2.173.540

     Financiële schulden

8.871.653

10.363.625

8.910.004

     Handelsschulden

7.580.463

7.375.842

6.144.366

     Ontvangen vooruitbetalingen

7.326.712

6.762.505

4.308.187

     Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

10.434.347

7.230.003

7.645.266

     Overige schulden

3.723.946

3.886.529

5.206.953

Overlopende rekeningen

467.599

290.398

382.608

TOTAAL DER PASSIVA

56.500.385

53.129.358

49.564.312

* Opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen.

**   Conform de waarderingsregels werden de consolidatieverschillen (of de goodwill) sinds 1 januari 2019 afgeschreven op 10 jaar, los van elke mogelijke meerwaarde, overeenkomstig de Belgische boekhoudkundige normen.

In overeenstemming met de reglementeringen van Euronext Growth Brussels is dit jaarlijkse bericht facultatief. De publicatie van het financiële jaarverslag 2020 van Emakina Group volgt hierna.

Het jaarverslag bevat de gereglementeerde informatie en is, conform de wettelijke bepalingen terzake, beschikbaar vanaf 1 april 2021 op de website www.emakina.group, in de rubriek "Investor Relations".

Contacteer ons
Karim Chouikri Chief Executive Officer, Emakina Group
Brice Le Blevennec Chief Executive Officer, Emakina Group
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Karim Chouikri Chief Executive Officer, Emakina Group
Brice Le Blevennec Chief Executive Officer, Emakina Group
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer, Emakina Group
Luc Malcorps Director of Media Relations, Emakina Group
Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België