Resultaten 2017 Emakina Group: verdere internationale groei en goede evolutie van de operationele marge

Resultaten 2017 Emakina Group: verdere internationale groei en goede evolutie van de operationele marge

Inkomsten bedragen 80.305 KEUR, een stijging met 3,8%; EBITDA van 5.727 KEUR stijgt met 6,1%

BRUSSEL, (EMBARGO tot 18.00 uur CET) – Emakina Group (Euronext GROWTH Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten bekend voor 2017.

1. Kerncijfers 2017

In KEUR

2016

2017

Wijziging

Inkomsten

77.339

80.305

+3,8%

Bedrijfswinst  (EBITDA)

5.400

5.727

+6,1%

Operationele marge %

7,0%

7,1%

 

Resultaat vóór belastingen

2.012

1.239

-773 

Nettoresultaat

1.150

32

-1.118

2. Opvallende feiten in 2017

a) New business

In 2017 hebben nieuwe binnen- en buitenlandse klanten een agentschap van Emakina Group als partner gekozen. Enkele voorbeelden: BCGE Bank, Boucheron, Carrera, Courir, ECCO, First Stop, International Ice Hockey Federation, Intersport, Konica Minolta Europe, Le Pain Quotidien, Maxeda, Mondi, Öcard, Renault Nissan Consulting, Transdev, Vienna Tourism Board.

b) Voortzetting van overnames

In januari 2017 verwierf Emakina 100 % van het kapitaal van het Zweedse agentschap Doe Blomberg Gottberg (DBG), met 15 medewerkers en drievoudig laureaat van de Zweedse award “Communication Agency of the Year”. Emakina versterkt hiermee zijn aanwezigheid in Scandinavië, waar de groep nu over 30 medewerkers beschikt.

c) Internationalisatie

Geografisch gezien stijgt de omzet ‘buiten België’ met ruim 9% in 2017 en vertegenwoordigt die nu 61% van de geconsolideerde inkomsten van 2017, tegenover 59% in 2016. Emakina Group is een van de toonaangevende onafhankelijke bureaus in Europa en investeert ook in de groei van zijn Amerikaanse en Aziatische activiteiten.

d) Talenten

Talenten aantrekken en behouden is voor Emakina Group een van de belangrijkste uitdagingen, gezien de sterke competitie op de arbeidsmarkt en de schaarste aan talent, vooral in Europa. Een pakket relevante expertises behouden die voldoen aan de behoeften van de klanten blijft een subtiele kunst binnen een technologische context die snel veroudert.

e) Technologische partnerschappen

In 2017 betoonde Emakina Group zijn deskundigheid op het gebied van strategische partner-technologieën en zette het zijn commerciële ontwikkeling hierrond voort. De filialen van de groep bieden een volledige waaier aan van technische platformen: de geïntegreerde digitale ervaringsplatformen (Adobe, Salesforce, Kentico, Sitecore, Sitefinity) enerzijds, en gespecialiseerde oplossingen anderzijds (Drupal, Magento, Umbraco, Selligent Marketing Cloud, Marketo...).

f) Prijzen en awards

In 2017 ontving Emakina maar dan 40 awards voor uiteenlopende projecten van web building, e-commerce, gebruikerservaringen, motion, design, content en creativiteit, wat de kwaliteit van zijn prestaties onderstreept.

Ook verschillende technologiepartners kenden Emakina belangrijke internationale prijzen toe in 2017: Kentico 'Consumer Goods Site of the Year', Progress Sitefinity 'Top 5 Websites - Q1', Sitecore 'Agility Award' en drie Sitecore 'Most Valuable Professional Awards'.

3. Algemene opmerkingen

Groei van de activiteiten vooral op internationaal gebied

In 2017 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 80.304.612 EUR tegenover 77.339.180 EUR  in 2016, d.i. een toename van 4% (stabiel bij constante perimeter) die vooral komt door een groei van de activiteiten 'buiten België' met 9%.

6% stijging van de operationele prestaties (EBITDA)

De geconsolideerde bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 5.726.817 EUR (5.180.967 EUR bij constante perimeter) in 2017 tegenover 5.400.484 EUR in 2016, een stijging met 6,0% in absolute waarde. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten stijgt de EBITDA van 7,0% naar 7,1% tussen 2016 en 2017.

Deze evolutie van de operationele marge wordt onder meer verklaard door een betere bezettingsgraad, grotere productie-efficiëntie en een goed bedwongen kostenstructuur.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening goed beheerst en positief nettoresultaat

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen bedraagt 1.375.730 EUR in 2017.
Dat is vooral te verklaren is door (i) de stijging van de afschrijvingen op de consolidatieverschillen ('goodwill') verbonden aan de externe groeistrategie van de groep en door (ii) de daling van het financieel resultaat in 2017, dat ter herinnering een zeer positieve impact had in 2016 door de gunstige evolutie van de Turkse lira en de Zwitserse frank tegenover de euro.

De nettowinst (32.206  EUR) in 2017 is te verklaren door de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening en niet-recurrente kosten onder meer verbonden aan de verhuizing van lokalen. Dankzij die nettowinst kan het eigen vermogen van de groep worden  behouden.

Ter herinnering, de afschrijvingen op de consolidatieverschillen ('goodwill') (opgelegd door de Belgische boekhoudnormen) hebben een negatieve impact op het nettoresultaat van de onderneming van 2.390.944 EUR in 2017 tegenover 1.944.636 EUR in 2016, gezien de wijzigingen aan de consolidatiekring van de groep. Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht systematische afschrijvingen oplegt (geboekt onder financiële kosten), weegt zwaar door op het geconsolideerd nettoresultaat.

4. Financiële situatie

In 2017 is de financiële draagkracht sterk gebleven dankzij een positief nettoresultaat, een schuldgraad in lijn met de internationaliseringsstrategie  van de groep, een behoefte aan beheerst bedrijfskapitaal en de beschikbaarheid van gepaste kredietlijnen.

5. Gebeurtenis na afsluiting boekjaar

In februari 2018 meldde Emakina dat een belang van 100% heeft genomen in het kapitaal van Karbyn, een in New York gevestigd agentschap met een tiental medewerkers, het via zijn dochteronderneming The Reference. De jaaromzet van Karbyn in 2017 ligt boven de 2 miljoen USD. De EBITDA bedraagt ongeveer 0,3 miljoen USD.

Het is een recent voorbeeld van de wil van Emakina om zich verder buiten Europa te ontwikkelen om zo zijn internationale klanten, zoals 'Le Pain Quotidien', nog betere diensten aan te bieden.

In maart 2018 heeft de raad van bestuur van Emakina Group de operatie bekrachtigd.

6. Vooruitzichten voor 2018

Het management van Emakina Group verwacht in 2018 een stijging van het geconsolideerd bedrijfsresultaat van de groep met één cijfer op basis van de huidige commerciële situatie en de bestaande consolidatiekring.

7. Verklaring van de bestuurders

De Raad van Bestuur verklaart dat, voor zover geweten, de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten op 31 december 2017  zijn opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen en dat zij een betrouwbaar beeld schetsen van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van de groep Emakina. Het financieel jaarverslag omvat een nauwgezette toelichting bij de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

8. Varia

a) Verslag van de Commissaris

De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het jaarverslag geen belangrijke correcties behoeven.

b) Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen (o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill).De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het jaarverslag van 2017.

c) Agenda 2018 voor de aandeelhouders

  • 30 maart 2018: jaarverslag 2017 (brochure);
  • 23 april 2018: algemene aandeelhoudersvergadering;
  • 14 september 2018: publicatie van de halfjaarlijkse resultaten 2018.

 

GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2017 - EMAKINA GROUP NV

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) *

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

80.304.612

77.339.180

70.340.217

Omzet

75.916.133

73.987.356

67.561.421

Wijziging in de projecten in uitvoering

1.210.431

656.683

-436.797

Geproduceerde vaste activa

999.717

149.075

102.199

Andere bedrijfsopbrengsten

2.178.331

2.546.066

3.113.394

BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN)

-74.577.795

-71.938.696

-64.270.428

Aankoop van goederen en diensten verbonden aan de verkoop

-34.115.576

-33.845.013

-33.621.620

Personeelskosten

-40.302.954

-37.913.614

-30.458.796

Andere bedrijfskosten

-159.265

-180.069

-190.011

BEDRIJFSWINST (VOOR AFSCHRIJVINGEN) = EBITDA

5.726.817

5.400.484

6.069.790

AFSCHRIJVINGEN EN R&D

-1.581.827

-1.408.302

-1.898.211

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

-1.438.455

-1.400.682

-1.367.209

Waardeverminderingen op commerciële handelsvorderingen

-58.166

-1.230

-503.482

Voorzieningen voor risico’s en kosten

-85.206

-6.390

-27.520

BEDRIJFSWINST

4.144.990

3.992.182

4.171.579

FINANCIEEL RESULTAAT

-378.316

-98.864

-599.806

Financiële opbrengsten

778.476

633.775

238.706

Financiële kosten

-1.156.792

-732.639

-838.513

WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR AFSCHRIJVINGEN/ CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

3.766.674

3.893.318

3.571.772

AFSCHRIJVINGEN OP GOODWILL**

-2.390.944

-1.944.636

-1.645.235

WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

1.375.730

1.948.683

1.926.537

NIET-RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN/-KOSTEN

-136.583

63.351

25.576

WINST VOOR BELASTINGEN

1.239.147

2.012.033

1.952.113

UITGESTELDE BELASTINGEN

970

5.465

-74.957

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

-1.207.911

-867.078

-729.979

AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP DE VERMOGENSBELASTING WERD TOEGEPAST (WINST)

0

0

0

NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN/ CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

2.423.150

3.095.055

2.792.412

NETTOWINST

32.206

1.150.420

1.147.177

A. Aandeel van derden

143.388

431.757

590.055

B. Aandeel van de groep

-111.182

718.663

557.122

 

GEGEVENS PER AANDEEL

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

AANTAL AANDELEN

3.893.353

3.893.353

3.893.353

AANTAL AANDELEN EN WARRANTS

3.893.353

3.893.353

3.931.293

RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING/ AANDEEL (in EUR)

0,3534

0,5005

0,4948

RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING/ AANDEEL EN WARRANT (in EUR)

0,3534

0,5005

0,4899

AANDEEL VAN DE GROEP / AANDEEL (in EUR)

-0,0286

0,1846

0,1431

AANDEEL VAN DE GROEP / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)

-0,0286

0,1846

0,1417

NETTOWINST/ AANDEEL (in EUR)

0,0083

0,2955

0,2947

NETTOWINST/ AANDEEL EN WARRANT (in EUR)

0,0083

0,2955

0,2918

 

 

ACTIVA (EUR) *

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

       

VASTE ACTIVA

17.471.191

15.290.743

12.922.391

Oprichtingskosten

175.937

88.410

141.733

Immateriële vaste activa

2.344.601

1.697.932

1.829.716

Consolidatieverschillen

12.578.751

11.917.967

9.621.685

Materiële vaste activa

1.828.617

1.289.929

1.069.198

Financiële vaste activa

543.285

296.505

260.059

VLOTTENDE ACTIVA

30.541.335

29.528.681

28.822.802

Voorraden en bestellingen in uitvoering

4.835.151

3.479.708

2.818.607

Uitgestelde belastingen

0

0

0

Vorderingen op ten hoogste één jaar

21.131.512

21.921.645

20.560.092

Geldbeleggingen

238.980

339.422

65.395

Liquide middelen

3.003.982

2.331.209

4.314.371

Overlopende rekeningen

1.331.710

1.456.697

1.063.797

TOTAAL DER ACTIVA

48.012.526

44.819.424

41.745.193

       

PASSIVA (EUR) *

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

       

EIGEN VERMOGEN

10.729.513

10.735.919

10.116.550

BELANGEN VAN DERDEN

287.513

1.012.558

760.445

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

196.906

111.700

105.310

UITGESTELDE BELASTINGEN EN BRONNEN VAN BELASTINGLATENTIES

1.455

2.425

7.889

SCHULDEN

36.797.139

32.956.822

30.754.999

Schulden op meer dan één jaar

3.766.343

3.822.243

2.515.600

Schulden op ten hoogste één jaar

32.509.046

28.895.668

27.610.416

     Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

1.715.265

1.463.613

1.513.116

     Financiële schulden

7.462.653

6.182.009

3.148.934

     Handelsschulden

7.698.382

5.630.216

7.040.325

     Ontvangen vooruitbetalingen

5.135.502

5.623.111

6.245.727

     Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

6.837.322

5.843.238

5.520.916

     Overige schulden

3.659.922

4.153.481

4.141.398

Overlopende rekeningen

521.750

238.911

628.983

TOTAAL DER PASSIVA

48.012.526

44.819.424

41.745.193

* Opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen.

**   Conform de evaluatieregels werden de consolidatieverschillen (of de goodwill) afgeschreven op 8 jaar, los van elke mogelijke meerwaarde overeenkomstig de Belgische boekhoudkundige normen.

In overeenstemming met de reglementeringen van Euronext GROWTH Brussel is dit jaarlijkse bericht facultatief.
De publicatie van het financiële jaarverslag 2017 van Emakina Group volgt hierna. Het jaarverslag bevat de gereglementeerde informatie en is, conform de wettelijke bepalingen ter zake, vanaf 30 maart 2018 beschikbaar op de website www.emakina.com  (rubriek 'Financial - Reports').

Over Emakina Group SA

Emakina Group is een van de toonaangevende digitale groepen van onafhankelijke digitale bureaus, met 26 kantoren in 18 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika. Lees meer op www.emakina.group en volg ons op Twitter @EmakinaGroup.

Emakina Group SA
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België